Voor een leefbare wereld…

De voorbeeldfunctie van de gemeente

 • De gemeente zal een integrale visie ontwikkelen op vlak van energie. Hoe denkt Herzele haar steentje te kunnen bijdragen aan de doelstellingen die regionaal, nationaal en internationaal naar voor geschoven worden? Eigen energieproductie moet de begroting in evenwicht brengen.
 • In het kader van de klimaatopwarming moet er dringend doortastend werk verricht worden. Herzele heeft wel een klimaatplan goedgekeurd, maar dit zal onvoldoende zijn om de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden. We moeten met ons allen durven verder gaan. Realisatie van de doelstellingen van het klimaatplan: Herzele loopt momenteel sterk achterop op vele vlakken: ontharding, energie, uitstoot, hitteplannen, aanplanten gemeentelijke wegbermen, aanbieden van hittebeschermende bosjes in elke deelgemeente,…
 • Het gemeentebestuur moet bij het uitstippelen van het milieubeleid de bevolking maximaal laten participeren.
 • De Dienst Leefmilieu wordt beter uitgebouwd met voldoende opgeleid personeel zodat zij hun taken zoals beleidsvoorbereiding, loketfunctie en handhaving goed kunnen uitvoeren.
 • Er moet een volwaardige natuurambtenaar komen in plaats van een verdeling van deze bevoegdheid over verschillende ambtenaren.
 • De milieuraad zal als belangrijkste gesprekspartner voor de gemeente betrokken worden bij de uitbouw van het milieubeleid. Open milieuraden die toegankelijk zijn voor de gehele bevolking worden ondersteund.
 • Groenperken en wegen worden op een milieuverantwoordelijke wijze onderhouden.
 • Gemeentelijke gebouwen worden zo energie-efficiënt  mogelijk gemaakt:  isolatie, ledlampen, zonne-energie, warmtepompen,...
 • Investeringen in hernieuwbare energie moeten uitgevoerd worden al dan niet met een private partner. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, warmtepompen voor verwarming,…
 • De gemeente zal instaan om, na het uitreiken van stedenbouwkundige vergunningen, ook controles te organiseren om na te gaan of de energie-efficiëntie geen dode letter blijft.
 • Windturbines in Herzele zijn niet uitgesloten, maar zullen moeten ingeplant worden met grote omzichtigheid, inspraak en respect voor de omwonenden.
 • Er wordt een  goed waterbeheer  toegepast in gemeentelijke gebouwen. Er is een volledige afkoppeling van regen en afvalwater;  het regenwater wordt opgevangen voor hergebruik of geïnfiltreerd in de grond door ondermeer gebruik te maken van WADI’s.
 • Maximale realisatie van groendaken op de gemeentelijke gebouwen.
 • Er wordt maximaal gebruik gemaakt van gerecycleerde materialen en milieuvriendelijke producten bij alle gemeentelijke initiatieven.
 • Afval wordt zo veel mogelijk vermeden.
 • Een milieuvriendelijk autopark (elektrisch) en bij beperkte verplaatsingen gebruik van de (elektrische) fiets.
 • Meer autodelen door het gemeentelijke wagenpark of een deel ervan buiten de werkuren ter beschikking te stellen aan de bevolking.

De gemeente helpt en stimuleert de burger en het onderwijs door informatiecampagnes, begeleiding en premies

 • De gemeente stimuleert en sensibiliseert de bevolking om zo energiezuinig te bouwen en renoveren. Infocampagnes en groepsaankopen waar mogelijk.
 • Betere premies voor installatie zonnepanelen en warmtepompen en groendaken.
 • Het afkoppelen en infiltratie van regenwater bij verbouwing en nieuwbouw is blijvend noodzakelijk.
 • Sensibiliseringscampagnes rond afvalpreventie en sluikstorten.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven in het onderwijs rond milieu-educatie.
 • Oplossingen zoeken in samenwerking met scholen om in de omgeving van scholen het fijn stof te beperken. Bvb. autoverkeer in de buurt verbieden of beperken, fietstraten, speelplaats verleggen, groen aanplanten,…

   

Water is een schaars en kostbaar goed. De gemeente zorgt voor een toekomstgericht waterbeheer.

 • De gemeente moedigt het gebruik van kleinschalige waterzuiveringstechnieken aan (d.w.z. volledige afkoppeling van regenwater en afvalwater, clusteren van huizen en zuiveren ter plaatse). Het bestuur gaat in overleg met FARYS om nog meer gebouwen te clusteren i.p.v. de inwoners op kosten te jagen met telkens een IBA per woning.
 • Aquafinprojecten moeten kritisch bekeken worden en op hun effectiviteit getest. Het waterzuiveringsstation in Sint-Antelinks, waar zoveel over te doen was, werkt nauwelijks.
 • Er wordt gestreefd naar een vertraagde waterafvoer door de open ruimte maximaal te behouden. De nodige ruimte geven aan water voorkomt overstromingen. Kunstmatige wachtbekkens zijn niet altijd een oplossing.
 • Verhardingen en bouwen in overstromingsgebied moet stoppen.
 • Er wordt een bekenbeleid uitgestippeld. Grachten dienen maximaal open te blijven en moeten onderhouden worden om overstromingen het hoofd te bieden.
 • De bouwvergunning zal door de gemeente worden gebruikt als regulerend instrument om dit te realiseren.
 • De overstromingen, waar ook Herzele mee kampt, worden dringend aangepakt door het herdenken en herwaarderen van het grachtenstelsel, aanleg van buffers. Kleine praktische oplossingen zijn soms voldoende. De lokale inwoners zijn dikwijls zeer goed geplaatst om oplossingen te bieden.

Natuur is  er voor iedereen

 • Iedereen heeft recht op groen in zijn onmiddellijke omgeving.
 • De gemeente maakt een duidelijk toekomstgericht plan om zoveel mogelijk groen aan te leggen en bomen/bossen te planten. Bomen geven schaduw, helpen tegen droogte, zorgen voor een betere bodem en zijn een uitstekend middel tegen erosie. Bereikbare en toegankelijke bossen helpen de bevolking bij hitte.
 • Het plan voor een inventarisatie van merkwaardige bomen en betere begeleiding (o.m. op vlak van verzekeringen) van de eigenaars wordt eindelijk uitgevoerd. Het werd gestemd op de gemeenteraad en verdween nadien terug in de kast.
 • De gemeente plant bomen aan op gemeentelijke terreinen (gemeente gronden, speelpleinen, straten, schoolspeelpleinen..) en bij de renovatie van de dorpskernen.
 • Aan de burchtsite worden een groot aantal inheemse loofbomen aangeplant. Er is plaats genoeg zonder dat de bruikbaarheid in het gedrang komt.
 • Elk dorp heeft recht op een aantrekkelijke, groene, speelvriendelijke ruimte of plein waar het aangenaam vertoeven is. Deze plaats is bij voorkeur centraal gelegen.
 • De gemeente stimuleert het uitbreiden, aanleggen en onderhoud van natuurgebieden. Deze zijn toegankelijk voor het publiek en worden beheerd door natuurverenigingen, landbouwers en andere gebruikers.
 • Er moet een gemeentelijk bos aangelegd worden. Men heeft de laatste jaren hier en daar wel wat kleine stukjes bos aangekocht, maar van een echt bosbeleid is geen sprake. Bomen en bossen zijn een ideaal wapen tegen de klimaatopwarming.
 • Er komt voorlichting over de combinatie landbouw en bomen. Landbouwers krijgen een premie om landbouw te combineren met beplanting.
 • Ondanks de waarborgregeling bij het kappen van bomen, blijft een goede controle nodig.
 • De gemeente zal aandacht hebben voor soortenbescherming (steenuil, kamsalamander, geelgors, sleedoornpage, …).
 • Het bermbeleid is toe aan een evaluatie, rekening houdend met het bermdecreet. Bij wielerwedstrijden vraagt men niet telkens een uitzondering om alles te maaien langs het parcours.
 • Strenger toezicht op de jachtwetgeving is nodig.
 • De gemeente werkt een subsidieregeling uit voor de aankoop van vosveilige kippenhokken.
 • Herzele moet een GGO-vrije gemeente blijven d.w.z. geen GGO-proefvelden.
 • De gemeente start een medebeheersysteem met vrijwilligers op rond de Herzeelse natuur. Zij stelt materiaal ter beschikking en coördineert de werkzaamheden. De gemeente ging tuinrangers engageren om mensen te helpen met adviezen voor het beheer van ecologische tuinen.
 • Om de temperaturen te beheersen moet er zoveel mogelijk beton opgebroken worden en vervangen door groen. Inwoners moeten een premie krijgen als zij een meerwaarde geven aan hun tuin door biodiversiteit te garanderen… dus door het gazon te veranderen naar een plaats vol insecten- en plantenleven.
 • De gemeente stimuleert de burger om bomen, struiken en fruitbomen aan te planten en neemt het initiatief om informatiecampagnes te organiseren over de ondersteuning hierbij. Info over de mogelijkheden via de bosgroep en regionaal landschap wordt reeds gegeven.
 • De gemeente laat zich adviseren door experts voor haar eigen groenbeheer.

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties