Diversiteit…

Het beleid moet erop gericht zijn iedereen aan bod te laten komen.

 • De gemeente voert een open beleid naar jongeren.
 • Het jeugdbeleid moet altijd in nauwe samenwerking met de jeugdraad uitgewerkt worden. Naast plezier wordt de inhoudelijke (jeugdbeleid en co) discussie gestimuleerd binnen en buiten de jeugdraad.
 • De jeugdraad mag geen automatisch aanhangsel zijn van het beleid. De jeugdraad spendeert zijn geld aan de bevordering van samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigingen, aan de uitwerking van bepaalde losstaande activiteiten en zorgt voor voldoende toegankelijke infrastructuur.
 • Op vlak van accommodatie (lokalen, …) moet in Herzele een oplossing gevonden worden voor de bestaande noden. Voor verschillende jeugdverenigingen is het vinden van een geschikt lokaal een levensprobleem.
 • Het Herzeelse Jeugdhuis moet opnieuw tot leven gebracht worden.
 • Jonge gezinnen en nieuwe inwoners krijgen gratis, via de Herzeelse Jeugddienst, een kennismakingsaanbod (jeugdverenigingen) thuis bezorgd: een voorstelling van alle jeugdverenigingen, met hun werking, activiteiten, voorwaarden, …
 • Het gemeentelijk beleid stimuleert de betrokkenheid van vrouwen in de politiek. Er wordt gestreefd naar een natuurlijke, inhoudelijke en evenredige deelname van vrouwen in gemeenteraad, schepencollege, commissies en alle adviesorganen. Voorlichting en vorming die dit bevorderen moeten worden ingericht.
 • Bij aanwerving van personeelsleden krijgt iedereen gelijke kansen.
 • Prestatievermindering, loopbaanonderbreking en andere vormen van werktijdvermindering moeten mogelijk zijn.
 • De opvang en integratie van nieuwkomers wordt verbeterd. Dit kan door het rechtstreeks contact met de rest van de bevolking te bevorderen, volwaardige arbeid aan te bieden en een goede assistentie door de gemeentelijke diensten bij afhandeling van procedures. Het OCMW neemt de leidende rol op zich en werkt hier nauw samen met sociale-, culturele- en sportorganisaties en scholen. Nieuwkomers worden ongeacht hun afkomst bezocht door een personeelslid of vrijwilligerspunt. Die verwelkomt hen, stelt het Herzeelse buurt- en verenigingsleven voor en biedt hulp waar mogelijk.
 • Ook De Wattenfabriek met bibliotheek en De Steenoven kunnen een belangrijke rol spelen. Het OCMW en gemeente hebben een doorverwijzende functie op het gebied van het aanbod aan ontspanning in onze gemeente. De gemeente hoeft niet alles zelf te organiseren maar coördineert meer en beter.
 • Nieuwe inwoners krijgen een gemeentelijke cultuur- en sportcheque die ze kunnen gebruiken om deel te nemen aan sport en culturele activiteiten.
 • De gemeente schenkt extra aandacht aan voorlichting tegen racisme en antidemocratische tendensen gericht naar specifieke doelgroepen.
 • Babbelonië moet heropgestart worden, zodat anderstalige nieuwkomers op een informele manier hun Nederlands kunnen oefenen.
 • Nieuwkomers krijgen een Herzeelse ‘buddy’ toegewezen. Onze gemeente stimuleert vrijwilligers die zich engageren om nieuwkomers wegwijs te maken in Herzele en ze te helpen bij vragen.

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties