Noodzakelijk kwaad?

 

Klimaat

Het Gemeentebestuur legde zijn klimaatdoelstellingen vast die men wil bereiken tegen 2030. Daar is evenwel bitter weinig van in huis gekomen. Men ging voor 1 extra boom per inwoner, 0,5 meter haag en evenveel groenperken, 50 collectieve renovaties, participatieve energieprojecten, twee deelwagens per 1000 inwoners en 1 laadpaal per 100 inwoners, 1 meter extra fiertspad per persoon, 1 vierkant meter ontharding en een kubieke meter hemelwateropvang, 26 % energiebesparing in de eigen gebouwen en 40 % minder CO2 uitstoot, het verLEDden van de openbare verlichting en een plan om warmte te bestrijden. In totaal zat men net boven de helft van de eigen doelstellingen. Flink gebuisd dus. LEEF! wil deze doelstellingen aanscherpen en stapt niet in een meerderheid waarbij geen garanties gegeven worden dat men de plannen ook effectief uitvoert.

Stralingen

 • Het inplanten van GSM-masten en basisstations moet grondig herbekeken worden (bvb. niet in de buurt van scholen). Hierover dient overlegd te worden met de inwoners.
 • De gemeente streeft ernaar dat GSM-operatoren meer gebruik maken van elkaars netwerk i.p.v. elk een eigen netwerk uit te bouwen; en dat ze kiezen voor een zo laag mogelijk vermogen.

Afval

 • De nadruk van het afvalbeleid ligt op preventie. Zorgen voor zo weinig mogelijk afval is de boodschap.
 • Het forfait van de milieubelasting wordt gebruikt voor preventie.
 • Stimuleren dat GFT in een landelijke gemeente zoveel mogelijk thuis verwerkt wordt tot compost i.p.v. rond gevoerd. In de meer dichtbevolktere gedeelten van Herzele moet gedacht worden aan projecten rond wijkcompostering. De gemeentelijke compostmeesterwerking wordt opnieuw geïnstalleerd, waarbij deze vrijwilligers kunnen rekenen op de financiële en organisatorische steun van de milieudienst.
 • De gemeente herziet de samenwerking met Fost Plus binnen ILVA: Fost Plus vertegenwoordigt de afvalsector en dient niet altijd de belangen van milieu en natuur. Men kant zich bijvoorbeeld tegen statiegeld.
 • De gemeente ondersteunt Repair Café Herzele en investeert ook in een door de inwoners te gebruiken materialenhuis. Het is niet nodig dat iedereen een boomzaag, betonmolen of andere machines in huis heeft. De gemeente kan dit centraal aankopen en uitlenen.
 • Het heffen van een hogere belasting op drankautomaten kan het blikjesverbruik en het zwerfvuil tegengaan.
 • De hinder vanwege het gemeentelijk containerpark voor de buurtbewoners zal een constant aandachtspunt zijn voor de gemeente.
 • Het verbranden van afval in open lucht moet stoppen. Een snelle interventieploeg die actief kan handelen (zie milieudienst) is daarom een noodzaak.
 • LEEF! wil dat sluikstorten hard aangepakt wordt. Wij willen ook naar een systeem van wijkverantwoordelijken die de eigen straat samen met vrijwilligers aanpakken. Het gemeentebestuur is jaren geleden die richting uit gegaan, maar liet initiatieven in die zin opnieuw doodbloeden. 

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties