Een andere politieke stijl

Herzele moet opnieuw van iedereen zijn. Wij staan voor inspraak en transparantie. Bij het ontstaan van initiatieven gaan wij voor inspraak, correcte toepassing en opvolging van de regels bij:

 • Aanbestedingsprocedures
 • Dossiers ruimtelijke ordening
 • Respecteren van pluralisme
 • Correcte boekhoudingen

Rol van de gemeenteraad

 • Wij opteren voor een programmacollege: schepencolleges die in een beleidsakkoord tussen verschillende partijen een programma vastleggen en verwezenlijken. Geen coalities op de avond van de verkiezingen, maar degelijke onderhandelingen rond een echt Plan voor Herzele.
 • Het recht om alle stukken in te kijken, te kopiëren en te verspreiden, met respect voor de privacywetgeving, is momenteel gegarandeerd maar moet beter bekend gemaakt worden.
 • Het beleid wordt door de gemeenteraad besproken en uitgewerkt. Hierbij willen we geen  overdracht van bevoegdheden naar uitsluitend het schepencollege.
 • Bekend maken en toepassen van het spreekrecht voor bewoners en het oprichten van een inspraakdienst.
 • Hoorzittingen als volwaardige inspraakvergaderingen waarbij het voorzitterschap in handen is van een onafhankelijke ambtenaar.

Werking van de gemeente

 • Binnen hun functie is de politieke onafhankelijkheid van ambtenaren essentieel voor het zinvol en rechtlijnig invullen van hun taken. Er dient ook in Herzele meer spreekrecht voor ambtenaren te komen.
 • De openbare aanbesteding/offerteaanvraag wordt de algemene regel. De wetgeving op de overheidsopdrachten biedt voldoende soepelheid.  De beste prijs/kwaliteitsverhouding moet de toewijzing krijgen.

Samenwerking met intercommunales

 • De vertegenwoordigers van de gemeente in intercommunales dienen aan de gemeenteraad verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Momenteel vallen die al te dikwijls door de mand en vullen velen eerder een postje in.
 • De intercommunales moeten permanent doorgelicht worden en gerationaliseerd. De gemeente moet onderzoeken of ze onze belangen behartigen.

Samenwerking met adviesraden

 • Adviesraden (zoals milieuraad, cultuurraad, jeugdraad, Gecoro,…) worden geactiveerd en zijn volwaardige inspraak- en participatieorganen.
 • Personeelsleden van de gemeente en gemeenteraadsleden kunnen geen deel uitmaken van een adviesraad. Dit om belangenvermenging te vermijden. Leden van de adviesraad worden gekozen op basis van motivatie en kennis.

Samenwerking met de burger

 • Vergaderingen met de inwoners zijn noodzakelijk voor het opstellen van beleidsplannen die specifiek betrekking hebben op de deelgemeenten. Samenwerking met de dorpsraden is een must.
 • De dorpsraden krijgen een budget dat hen naar gelang het aantal inwoners, de oppervlakte en de noden van de gemeente toekomt.

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties