Sociaal beleid en welzijn…

Het sociaal aspect is voor LEEF! zeer belangrijk. Door het steeds meer individualiseren van de maatschappij stellen wij vast dat solidariteit steeds meer onder druk komt te staan.
Een degelijk sociaal en fiscaal beleid kan ervoor zorgen dat onze maatschappij weer wat gelijker wordt in plaats van de sociale, maatschappelijke en culturele tegenstellingen nog te vergroten.

LEEF! wil via een goed sociaal beleid de kloof verkleinen:

 • De belastingen heroriënteren naar de armste bevolkingslagen toe. Kwijtschelding onder een bepaald inkomen.
 • Afschaffen van het verplicht reservatiesysteem voor een bezoek aan het gemeentehuis. Soepel vervoer van de deelgemeenten naar het administratief centrum.
 • Er kan een gemeentelijke Wetswinkel uitgebouwd worden waar inwoners terechtkunnen voor gratis eerstelijns juridisch advies.
 • Coördinatie van een kwalitatieve gemeentelijke onthaalmoeder/vader- en babysitdienst.
 • Verdere uitbouw van degelijke vakantie-activiteiten. Tevens blijft het statuut van onthaalouders precair, ook hier willen wij verbeteringen zien zodat meer mensen dit beroep aantrekkelijk zouden vinden.
 • Verdere uitbouw van kinderdagverblijven met soepelere openingsuren.
 • Extra aandacht voor kleinschalige voor- en naschoolse opvang met minimale kosten voor de ouders.
 • Inrichten van professionele vakantieopvang in de deelgemeenten.
 • Doordat de kansen voor subsidiëring rond de vernieuwing van het rusthuis jaren verprutst werden heeft men zich gericht tot een samenwerking met de privésector. Zo kregen we een Zorgdorp in Herzele. Dat is positief, maar we lopen het risico dat een aantal mensen daar niet terecht kunnen. De privé-rusthuizen of servicewoningen (Zilvertorens) zijn te duur voor de gemiddelde Herzelenaar. Men maakt een soort van ouderenbeleid met twee snelheden.
 • De gemeente dient in haar beleid rekening te houden met emancipatie van groepen die minder kansen krijgen: homo’s, jongeren, zieken, bejaarden, minder mobielen, gehandicapten, inwijkelingen. De gemeente zal een genderbeleid op de sporen zetten. Dit kan door het stemmen van moties, door het stimuleren van aanwerving van vrouwen, gelijke verdeling tussen vrouwen en mannen van bestuursposten,…
 • Oprichting van een gemeentelijke welzijnsraad en het in de steigers zetten van een méér open beleid ter zake. Het OCMW moet met zijn beleid méér naar de mensen toe trekken, o.m. via hoorzittingen. In het rusthuis kan een bewonersraad opgericht worden die mee beslist.
 • Basiseducatie (leren lezen, schrijven, solliciteren) wordt opnieuw in gang gezet. Meer cursussen Nederlands voor nieuwkomers. Heroprichten van Babbelonië, de plaats waar men op een informele manier Nederlands kan oefenen.
 • Wegwerken van de wachtlijsten in de zorg.
 • Actieve armoedebestrijding en begeleiding met speciale aandacht voor senioren en alleenstaande ouders.
 • De gemeente moet uitkijken naar tewerkstellingsinitiatieven. We hebben in Herzele nood aan een echt opleidingsproject voor mensen die moeilijk aan werk geraken.
 • Arbeidsvoorwaarden van het gemeentepersoneel dienen vastgelegd in overleg met het personeel. Nieuwe regelingen kunnen enkel in onderling akkoord. Het sociaal overleg met de vakbonden moet hersteld worden. Een minimum uurloon van € 17 per uur dient structureel verankerd te worden.
 • Het aanbod van toelagen en tegemoetkomingen moet beter bekend gemaakt worden onder meer door in de deelgemeenten zitdagen te organiseren.
 • Het voorzien van een gratis locatie voor initiatieven zoals Zonder Honger naar Bed Herzele (bvb. voor opslag van ingezamelde materialen en kijkmomenten).  

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties