Mobiliteit

Het gemeentelijk verkeersbeleid blijft te weinig gericht op veiligheid en leefbaarheid, en te veel op koning auto en keizer beton. Er werden een aantal aanzetten gegeven naar een veiliger gemeente bij het opstellen van het mobiliteitsplan, maar de keuzes en plannen blijven te vaag of ronduit verkeerd.

 • LEEF! blijft absolute tegenstander van een nieuw tracé voor de N42 en kiest voor de realistische verbetering van het oude tracé door overwelving van de grachten, aanleg van fietspaden, kilometerheffing en beperking van de snelheid.

LEEF! kiest resoluut voor:

 

 • De bescherming van de zwakke weggebruiker: voetgangers, (spelende) kinderen en fietsers.
 • De verdere uitbouw en het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Vooral de busverbindingen naar Aalst, Zottegem, Geraardsbergen en Gent gingen er op achteruit. De gemeente start gesprekken met De Lijn om deze verbindingen opnieuw te installeren, het gemeentebestuur start tevens gesprekken met ‘De Lijn’  voor meer tegemoetkomingen (bvb. het opnieuw subsidiëren van gratis openbaar vervoer via De Lijn voor jongeren).
 • Indien deze gesprekken tot niets leiden start de gemeente een eigen busdienst naar de moeilijk bereikbare deelgemeenten.
 • Structureel overleg met organisaties zoals fietsersbond, gezinsbond, scholen,…
 • Meer fietsstraten ter bescherming van de zwakke weggebruikers.

Concreet ijveren wij voor:

Veilige dorpskernen

 • Invoeren van een zone 30 in elke dorpskern en in woonkernen in overleg met de bewoners. Het naleven van de snelheidsbeperking stimuleren door maximaal gebruik te maken van moderne (niet altijd zo dure) snelheid remmende inrichtingen (zorgen dat het verkeer automatisch afremt via visuele versmalling en groenintegratie).
 • Inrichten van woonerven waar het kan en waar de bewoners het zelf voorstellen.
 • Snelheidsverlaging en veiligheidsmaatregelen primeren op doorstroming. Straten zoals bv. Hoogstraat, Stationsstraat,… moeten vanuit dit oogpunt snel heringericht worden.
 • In de dorpskernen wordt zoveel mogelijk ruimte teruggegeven aan de bewoners: het versmallen van de rijbaan en ingewonnen ruimte gebruiken voor het verbreden of aanleggen van voetpaden, groenvoorziening, speelruimte, zitbanken, buurtrecreatie.
 • In elke straat moet minstens langs 1 kant een zo breed mogelijk degelijk voetpad liggen, toegankelijk voor kinderwagens en rolwagens. Voetpaden worden aangelegd via een algemene planning.
 • Bouwondernemers die voetpaden beschadigen draaien zelf op voor de reparatie.
 • Organiseren van inspraak en participatie van de inwoners op het vlak van verkeer, inrichting van de omgeving, per straat, buurt of wijk.
 • Vrachtvervoer maximaal weren uit dorpskernen en woongebieden.
 • De verkeerscommissie en -ambtenaar spelen een voortrekkersrol in de participatie.
 • Bij het toekennen van een bouwvergunning wordt de invloed van een project op de lokale verkeerssituatie grondig onderzocht.

Iedereen op de fiets

 • Alle deelgemeenten verbinden via een veilig fietspad is absolute prioriteit. LEEF! wil 20 kilometer fietspad per jaar aanleggen. Wij maakten een verkeersplan voor Herzele, met herinrichting van het centrum. Koning auto rijdt in dit plan voornamelijk op de gewestwegen en de wegen waar de autobussen passeren; op deze manier heeft elke deelgemeente een voorrangsweg naar een aanliggende deelgemeente voor de auto, maar daar wordt de zwakke weggebruiker maximaal beschermd door verhoogde fietspaden. Alle andere wegen worden dermate heringericht dat sluipverkeer wordt ontmoedigd door wegversmallingen te installeren en meer snelheidscontroles uit te voeren.
 • Herinrichting van kruispunten voor fietsveilige doorsteken.
 • Aan het station komen lockers voorzien van een stopcontact voor het opladen van elektrische fietsen.
 • Laadpalen voor elektrische fietsen op basis van zonne-energie in elk centrum.
 • Aan elke kerk komt een overdekte fietsherstelzuil met schroevendraaiers, inbussleutels, steeksleutels, pomp en bandenlichters (om band uit de velg te lichten).
 • Ledlampen met bewegingsdetector op de trambaan.
 • De gemeente neemt initiatieven om in overleg met de scholen het fietsgebruik zoveel mogelijk te stimuleren. Zo mogelijk wordt de schoolomgeving autovrij gemaakt.
 • Bevorderen van het fietsverkeer door concrete maatregelen zoals: fietscheques voor schoolgaande jeugd te besteden bij de plaatselijke fietsenhandelaar voor onkosten en veiligheid van hun fiets, uitleendiensten voor fietsen stimuleren,…

Vrachtwagens en tractors

 • Er wordt gezocht naar een veilige en niet storende parking voor vrachtwagens. Langdurig parkeren van vrachtwagens in dorpskernen en aan de rand van dorpskernen verbieden.
 • Doorgaand autoverkeer op landbouwwegen wordt verhinderd door het aanleggen van tractorsluizen. Nu gebeurt dit occasioneel op vraag van bewoners. Wij hebben terzake een algemene planning nodig. De landbouwwegen worden wel aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers gemaakt.

 

Autodelen prioritair

 • Een milieuvriendelijk (elektrisch) wagenpark van de gemeente.
 • De gemeente neemt initiatief om het eigen wagenpark buiten de werkuren ter beschikking te stellen van de bevolking.
 • De gemeente zoekt uit of ze een coördinerende rol kan hebben bij het delen van auto’s van particulieren. Bv. aangepaste auto’s voor andersvaliden door meerdere gezinnen laten delen.
 • Autodelen en carpooling promoten en stimuleren.

Wegenaanleg

 • Geen nieuwe wegen maar investeren in groene, aantrekkelijke, goed onderhouden wegen.
 • Zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke materialen bij de herinrichting en het onderhoud van de wegen. Het is milieuvriendelijk, laat water door (minder wateroverlast) en is aantrekkelijk. Geen onnodige verharding van landbouwwegen, gebruik van waterdoorlatende duurzame, landschappelijk inpasbare en verkeerremmende materialen.
 • Er komt een versnelde uitvoering van het trage wegenplan. Het plan is er en werd ook door ons positief onthaald, maar blijft grotendeels dove letter. Veel gebruikte voetwegen moeten (blijvend) aantrekkelijk ingericht en onderhouden worden. Het plaatsen van rustbanken en aanplanten van struik- en bomenhoekjes wordt waar mogelijk toegepast.

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties