Ruimtelijke ordening…

De algemene visie rond ruimtelijk beleid moet het opstellen en consequent uitvoeren van een langetermijnvisie inzake ruimtelijke planning zijn met als uitgangspunten: 

inbreiding, geen aansnijding van woonuitbreidingsgebieden, versterking van de kernen, inspraak van de bevolking, maximaal behoud van de open ruimte en het consequent toepassen van de stedenbouwkundige wetgeving. 

De algemene principes die gesteld worden in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal structuurplan worden gerespecteerd. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zaken opnemen die hier haaks op staan is een vorm van slecht bestuur waar de gemeenschap de gevolgen voor draagt. De laatste jaren geeft het schepencollege (Open VLD en CD&V) opnieuw regelmatig vergunningen af die niet kloppen. Een schepen van ruimtelijke ordening slaagt er zelfs in om zelf promotor te zijn van megalomane bouwprojecten, zoals vb in Ressegem.

Stop de appartementisering

LEEF! wil een duidelijke halt toeroepen aan de appartementisering van Herzele. Wij hebben niets tegen meergezinswoningen, maar wel iets tegen de winsthonger van de immobiliënsector, die van ver buiten Herzele hier poen komt scheppen omdat alles hier kan. 

We kiezen voor buitengemeenten waar maximaal drie lagen hoog gebouwd kunnen worden. Een duidelijk plan over het aantal bouwlagen in het centrum en de T (Herzele, Borsbeke, Hillegem) moet opgesteld worden, met voor ons maximaal 4 tot 5 bouwlagen op de Groenlaan. Dit plan wordt samen met de bevolking opgemaakt.  

Ruimte om te leven, wonen en werken

 • Herwaardering Centrum Herzele: de Groenlaan wordt heraangelegd, met ruimte voor recreatie. Er komen initiatieven om de kleinhandel en horeca te stimuleren aan en rond de Groenlaan.
 • Buurtwinkels in de dorpskernen van de deelgemeenten en uitbouw van een handelscentrum in de kern van Herzele zorgen voor werkgelegenheid bij de lokale bevolking en hebben ook een belangrijke sociale functie als ontmoetingsplaats.
 • Aantrekkelijk maken van elke dorpskern (= identiteit geven) met veel groen, waterpartijen (rustgevend), ontmoetingsruimte (zitplaatsen) en inrichting op maat van voetgangers- en fietsersverkeer. De mogelijkheden voor de herinrichting van de dorpskernen van Borsbeke, Ressegem en Sint-Antelinks worden onderzocht en zijn prioritair. 
 • Bij verkavelingsaanvragen vanaf 5 woningen of andere bouwprojecten die een grote impact hebben op de omgeving (vb. realisatie meergezinswoningen) wordt er steeds op voorhand een inspraakvergadering voor de omwonenden georganiseerd.
 • De resterende vrije ruimte op de ambachtelijke zone “De Rijst” wordt gereserveerd voor de herlocalisatie van Herzeelse bedrijven.
 • De ambachtelijke zone “Ketegem” moet verder ontsloten worden. Deze ruimte komt dan ter beschikking voor nieuwe bedrijven. Deze nieuwe bedrijven zullen aan de strengste milieunormen voldoen en daarnaast ook voldoende arbeidsintensief zijn (verhouding aantal werknemers en ruimtegebruik).
 • De landbouw wordt verzekerd van een toekomst door het maximaal vrijwaren van landbouwgronden, met aandacht voor duurzame landbouw en verweving van natuur en landbouw (bvb. in de beekvalleien).
 • Bij het inplanten van bedrijfsgebouwen (landbouw en industrie) moet het aanplanten van een groenbuffer ook steeds effectief uitgevoerd worden. Dit kan gerealiseerd worden via een borgregeling die wordt vrijgegeven na controle. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor het opleggen van een materiaalgebruik dat past in het landschap.
 • Er moet een uitgebreid netwerk van sociale economie op poten gezet worden. De strijkwinkel moet volgens LEEF! heropend worden en er moet gewerkt worden om andere gesubsidieerde projecten rond sociale tewerkstelling binnen te halen. Er zijn reglementen en subsidies genoeg op Vlaams niveau, maar Herzele doet niets.

Ruimte voor recreatie

 • De gemeente onderneemt stappen om het kasteeldomein van Herzele open te stellen voor zachte recreatie zoals wandelen en fietsen en educatieve activiteiten zoals natuurstudie, leerpaden voor scholen,…
 • De realisatie van een netwerk van trage wegen (zoals voorgesteld in het plan) moet verankerd worden in het structuurplan (behoud, kleinschalige inrichting en beheer van deze verbindingswegen). De trage wegen kaart moet een juridisch en feitelijk goedgekeurd plan zijn in plaats van een vrijblijvend promotioneel initiatief.
 • Nieuwe recreatieve infrastructuur moet aansluiten bij reeds bestaande voorzieningen en zorgvuldig ingepast worden in het landschap.
 • Er is ruimte voor de ontwikkeling van kort verblijfstoerisme. Na realisatie van het trage wegen netwerk kan dit worden uitgespeeld als troef voor zachte recreatie als wandelen en fietsen, samen met natuur- en cultuurbeleving.
 • Sportvelden worden logisch gegroepeerd zodat er slim gebruik kan worden gemaakt van de nodige infrastructuur. 
 • Het gemeentebestuur maakt een inventaris van de openbare zitbanken en vuilnisbakken; waar nodig worden er stappen gezet om deze infrastructuur te vernieuwen (Pardassenhoek en andere).

Historisch erfgoed, monumenten en landschappen

 • De beeldkwaliteit van het landschap verbeteren. Schuilhokken voor dieren worden in natuurlijke materialen gemaakt en omgeven door groenelementen. Schuilhokken zijn niet hetzelfde als megastallen die we tegenwoordig overal in Herzele zien opduiken. 
 • Landschapselementen worden zoveel mogelijk behouden en ontwikkeld. 
 • Wij zijn voor de bescherming van vierkanthoeves en andere waardevolle 

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties