Voor een leefbare wereld

De gemeente zal een integrale visie ontwikkelen op milieuvraagstukken. Hoe denkt Herzele haar steentje te kunnen bijdragen aan de doelstellingen die regionaal, nationaal en internationaal naar voor geschoven worden.

De gemeente dient op milieuvlak het goede voorbeeld te geven aan de bevolking. Daarom moet zij voor alle werken en diensten waar zij verantwoordelijk voor is (of bij betrokken is) een minimum aan ecologische criteria in acht nemen.

De gemeente geeft het goede voorbeeld

In het kader van de klimaatopwarming moet er dringend doortastend werk verricht worden. Herzele heeft wel een klimaatplan goedgekeurd, maar dit zal onvoldoende zijn om de temperatuurstijging onder de 2°C te houden. We moeten met zijn allen durven verder gaan.

 • De gemeente zal een integrale visie ontwikkelen op vlak van energie. Hoe denkt Herzele haar steentje te kunnen bijdragen aan de doelstellingen die regionaal, nationaal en internationaal naar voor geschoven worden.
 • Het gemeentebestuur moet bij het uitstippelen van het milieubeleid de bevolking maximaal laten participeren.
 • De Dienst Leefmilieu wordt beter uitgebouwd met voldoende opgeleid personeel zodat zij hun taken: beleidsvoorbereiding, loketfunctie en handhaving goed kunnen uitvoeren. Het toekennen van politiebevoegdheid kan een meerwaarde zijn bij het bestrijden van milieuovertredingen.
 • Er moet een volwaardige natuurambtenaar komen.
 • De vijf jaar oude blauwdruk van Natuurpunt moet uitgevoerd worden.
 • De milieuraad zal als belangrijkste gesprekspartner voor de gemeente betrokken worden bij de uitbouw van het milieubeleid. Open milieuraden die toegankelijk zijn voor de gehele bevolking worden ondersteund.
 • De groenperken en wegen worden op een milieuverantwoordelijke wijze onderhouden
 • De gemeente zal voorrang geven aan renovatie van overheidsgebouwen, met de nadruk op energie-efficiëntie en comfortverhoging. Dit kan door budgetten te voorzien voor isolatie en balansventilatie.
 • Investeringen in hernieuwbare energie moeten uitgevoerd worden al dan niet met een private partner. Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, warmtepompen voor verwarming, …
 • Windturbines in Herzele zijn niet uitgesloten, maar zullen moeten ingeplant worden met grote omzichtigheid en respect voor de omwonenden.
 • Er wordt een goed waterbeheer toegepast in gemeentelijke gebouwen. Er is een volledige afkoppeling regen en afvalwater. Het regenwater wordt opgevangen voor hergebruik of geïnfiltreerd in de grond.
 • Daar waar mogelijk groendaken realiseren op gemeentelijke gebouwen.
 • Er wordt maximaal gebruik gemaakt van gerecycleerde materialen en milieuvriendelijke producten.
 • Er wordt zoveel mogelijk ingezet op afvalpreventie.
 • Een milieuvriendelijk autopark (elektrisch) en beperkte verplaatsingen met (elektrische) fiets.

De gemeente helpt en stimuleert

 • De gemeente stimuleert de bevolking om zo energiezuinig te bouwen en renoveren. Infocampagnes en groeps-aankopen waar mogelijk
 • Premies voor installatie zonnepanelen, warmtepompen en groendaken.
 • Het afkoppelen en infiltratie regenwater bij verbouwing en nieuwbouw is noodzakelijk
 • De gemeente zal instaan om na het uitreiken van stedenbouwkundige vergunningen ook controles te organiseren om na te gaan of de energie-efficiëntie geen dode letter blijft.
 • Sensibiliseringscampagnes rond afvalpreventie en sluikstorten
 • De gemeente ondersteunt initiatieven in het onderwijs rond milieueducatie.
 • Oplossingen zoeken in samenwerking met scholen om in de omgeving van scholen het fijnstof te beperken. B.v. autoverkeer in de buurt verbieden of beperken, speelplaats verleggen, groen aanplanten,…

Bijzondere aandacht voor waterbeheer

 • Water is een schaars en kostbaar goed. De gemeente zorgt voor een toekomstgericht waterbeheer.
 • De gemeente moedigt het gebruik van kleinschalige waterzuiveringstechnieken aan (d.w.z. volledige afkoppeling van regenwater en afvalwater, clusteren van huizen en zuiveren ter plaatse).
 • Aquafinprojecten moeten kritisch bekeken worden en op hun effectiviteit getest.
  Het waterzuiveringsstation in Sint-Antelinks, waar zoveel over te doen was, werkt nauwelijks.
  De gemeente vraagt naar oplossingen.
 • Er wordt gestreefd naar een vertraagde waterafvoer door de open ruimte maximaal te behouden i.p.v. ze te betonneren. De nodige ruimte geven aan water voorkomt overstromingen. Kunstmatige wachtbekkens zijn niet altijd een oplossing.
 • Verhardingen en het bouwen in overstromingsgebied moeten stoppen.
 • Er wordt een bekenbeleid uitgestippeld. Grachten dienen maximaal open te blijven.
 • De bouwvergunning zal door de gemeente worden gebruikt als regulerend instrument om dit te realiseren.

Natuur is er voor iedereen

Bij gebrek aan personeel werd rond boomkappingen de laatste jaren een chaosbeleid gevoerd. Niemand weet precies wat gekapt is, herplant is,… Herzele verloor de laatste jaren een kleine duizendtal bomen. In het kader van de klimaatopwarming moeten er bijkomen in plaats van te verdwijnen. Men heeft de laatste jaren hier en daar wel wat kleine stukjes bos aangekocht, maar van een echt bosbeleid is geen sprake. De gemeente zou kunnen systematisch alle vrijkomende stukken in de kouter tussen Herzele en Hillegem opkopen en beplanten.

 • De gemeente ontwerpt een duidelijk toekomstgericht plan om zoveel mogelijk groen aan te leggen en bomen te planten. Bomen geven schaduw, helpen tegen droogte , zorgen voor een betere bodem en zijn een uitstekend middel tegen erosie.
 • Iedereen heeft recht op groen in zijn onmiddellijke omgeving. Niet alleen het zuiden van Herzele is groen, er moet ook aandacht zijn voor natuurontwikkeling in het noorden van de gemeente. Elk dorp heeft recht op een aantrekkelijke, groene, spelvriendelijke ruimte of plein waar het aangenaam vertoeven is. Deze plaats is bij voorkeur centraal gelegen.
 • De gemeente plant zelf zo mogelijk bomen aan op gemeentelijke terreinen (gemeente gronden, speelpleinen, straten, schoolspeelpleinen..).
 • Aan de burcht site worden een groot aantal inheemse loofbomen aangeplant. Er is plaats genoeg zonder dat de bruikbaarheid in het gedrang komt.
 • De gemeente stimuleert het uitbreiden, aanleggen en onderhoud van natuurgebieden. Natuurgebieden en bossen dienen toegankelijk te zijn/worden voor iedereen.
 • Er moet een gemeentelijk bos aangelegd worden. Men heeft de laatste jaren hier en daar wel wat kleine stukjes bos aangekocht, maar van een echt bosbeleid is geen sprake.
 • De gemeente stimuleert agroforestry. Er komt voorlichting over de combinatie landbouw en bomen. Landbouwers krijgen een premie om landbouw te combineren met beplanting.
 • Ondanks de waarborgregeling bij het kappen van bomen, blijft een goede controle nodig.
 • Aanmoedigen via een premie van inwoners die hoogstammige loofbomen aanplanten in tuin.
 • De gemeente zal aandacht hebben voor soortenbescherming.
 • Het bermbeleid is toe aan een evaluatie en actualisatie.
 • Strenger toezicht op de jachtwetgeving is nodig.
 • De gemeente werkt een subsidieregeling uit voor de aankoop van vosveilige kippenhokken.
 • Herzele moet een GGO-vrije gemeente blijven d.w.z. geen GGO-proefvelden.
 • De gemeente start een medebeheersysteem met vrijwilligers op rond natuur. Zij stelt materiaal ter beschikking en coördineert de werkzaamheden.
 • Om de temperatuur te beheersen moet er zoveel mogelijk beton opgebroken worden en vervangen door groen. Inwoners moeten een premie krijgen als zij een meerwaarde geven aan hun tuin door biodiversiteit te garanderen… dus door het gazon om te turnen tot een plaats vol leven.
 • De gemeente stimuleert de burger om bomen aan te planten en neemt het initiatief om informatiecampagnes te organiseren over de ondersteuning hierbij. Info over de mogelijkheden via de bosgroep en regionaal landschap wordt gegeven.

Stralingen

 • Het inplanten van GSM masten en basisstations moet grondig herbekeken worden. Hierover dient overlegd te worden met de inwoners.
 • De gemeente streeft ernaar dat GSM-operatoren meer gebruik maken van elkaars netwerk i.p.v. elk een eigen netwerk uit te bouwen; en dat ze kiezen voor een zo laag mogelijk vermogen.

Afvalpreventie

 • De nadruk van het afvalbeleid ligt op preventie. Het forfait van de milieubelasting wordt afgeschaft. In de plaats komt een systeem waarbij de vervuiler betaalt. Dit gebeurt met de nodige behoedzaamheid tegenover de zwakke groepen in onze samenleving.
 • Stimuleren dat GFT in een landelijke gemeente zoveel mogelijk thuis verwerkt wordt tot compost i.p.v. rond gevoerd. In de meer dichtbevolkte gedeelten van Herzele moet gedacht worden aan projecten rond wijkcompostering.
 • De containerparktarieven worden herbekeken. De gemeente moet kiezen voor gedifferentieerde tarieven. Zo moeten makkelijk recycleerbare fracties gratis aangeleverd kunnen worden.
 • De gemeente ondersteunt het Repaircafé en investeert in een door de inwoners te gebruiken materialenhuis. Het is niet nodig dat iedereen een boomzaag, betonmolen of andere machines in huis heeft. De gemeente kan dit centraal aankopen en uitlenen.
 • De hinder vanwege het gemeentelijk containerpark voor de buurtbewoners zal een constant aandachtspunt zijn voor de gemeente.
 • Organisatoren van manifestaties dienen aandacht te hebben voor afvalbeheer en moeten het zwerfvuil opruimen. De gemeente zal daartoe een waarborg vragen aan de organisatoren, die zij bij correct naleven van de afspraken terugkrijgen.
 • Het verbranden van afval in open lucht moet stoppen. Een snelle interventieploeg die actief kan handelen (zie milieudienst) is daarom een noodzaak.
 • LEEF! & GROEN willen dat sluikstorten hard aangepakt wordt. Wij willen ook naar een systeem van wijkverantwoordelijken die de eigen straat samen met vrijwilligers aanpakken. Het gemeentebestuur is die richting uit gegaan. We zijn daar blij mee, maar vinden dat daar méér energie moet ingestoken worden. Vrijwilligers verzamel je niet vanzelf.
 • We brachten tijdens de vorige legislatuur de gemeentelijke asbestinventaris naar buiten en pleit voor de onmiddellijke uitvoering van het daarop volgend plan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties