Een andere politieke stijl

Leef! Herzele 2018

Herzele moet opnieuw van iedereen zijn.

Het VLD/N-VA schepencollege creëerde een soort van meerderwaardigheidsgevoel waarbij initiatieven van anderen in de hoek geduwd worden of men een loopje neemt met de feitelijke regels. Aanbestedingsprocedures, ruimtelijke ordening, respecteren van pluralisme, correcte boekhoudingen, inspraak en transparantie zijn belangrijk. Men maakte geen grove fouten tegenover deze principes maar men zit stilaan in een schemerzone waarbij de eigen voorkeuren belangrijker zijn dan de algemene regels.

Gemeentebesturen waar

 • het personeel de loftrompet dient te steken in uitgaven van de burgemeester
 • het personeel de politieke debatten leiden
 • waar geen publieke borden meer geplaatst worden voor verkiezingen
 • waar verkozen schepenen elke publieke gelegenheid gebruiken om de eigen eer en glorie te strelen

moeten toch eens goed nadenken over het democratisch gehalte van dit soort van zaken. Een autoritair regime begint dikwijls voor men het zelf doorheeft.

Raadsleden van LEEF!&GROEN

De verkozenen zetten zich in om dit programma uit te voeren en daarin enige consequentie aan de dag te leggen. Bovendien engageren ze zich om de groepsvergaderingen bij te wonen, regelmatig verantwoording af te leggen, hun dossiers te studeren en regelmatig met de bevolking te overleggen. Raadsleden staan de helft van hun netto-zitpenningen af aan de beweging. Alleen op deze basis en in democratische volgorde kunnen ze zetelen.

Samenwerken met LEEF!&GROEN

Duidelijkheid voor de kiezers: We willen een voet tussen de deur stoppen om ons ecologisch, sociaal en democratisch programma te kunnen verwezenlijken met een meerderheid van progressieven (ACW-mandatarissen, socialisten, LEEF!, GROEN, …).

Wanneer we betrokken worden bij eventuele coalitieonderhandelingen dan zullen die inhoudelijk gevoerd worden. Men dient daar rustig de tijd voor te nemen en de inwoners mee te laten beslissen.

Uiteraard stellen we als beweging een aantal breekpunten die vooraan staan in ons programma: de verwezenlijking van het participatief budget, herziening van het mobiliteitsplan rond de N42, honderd extra sociale woningen, …

We zijn voor een constructieve samenwerking met oppositiepartijen. Ruimte voor overleg en inpassing van oppositievoorstellen dient mogelijk te zijn. Het werken met wisselmeerderheden moet kunnen. Geen stemmingen met partijtucht.

Rol van de gemeenteraad

 • Politici moeten ten dienste staan van de bevolking en verdienen krachtige ondersteuning (laptopvergoeding, documentatie, 1 halftime fractiemedewerker). We willen dat voorzien maar vragen in ruil een engagement van onze lokale politici.
 • Voor gewone gemeenteraadsleden vragen we dat die minstens 25% van hun vergoeding afdragen aan hun eigen beweging. Onze eigen gemeenteraadsleden geven het voorbeeld en dragen 50% van hun nettovergoeding voor zitpenningen af aan de beweging.
 • Burgemeester en schepenen verdienen een fulltime wedde van een hogere bediende en worden geacht zich daar naar te gedragen: ofwel werken ze fulltime op het gemeentehuis, ofwel halftime. In het eerste geval vragen we hen ook 25% af te dragen aan de beweging. Wie er voor kiest om halftime te blijven werken draagt 50% af.
 • We begrijpen dat het soms best is dat raadsleden de gemeente vertegenwoordigen in intercommunales en aanverwanten. De betaalde mandaten moeten eerlijk over alle partijen verdeeld worden en tot een maximum van drie per persoon beperkt worden.
 • We opteren voor een programmacollege: schepencollege dat in een beleidsakkoord tussen verschillende partijen een programma vastlegt en verwezenlijkt.
 • Het recht om alle stukken in te kijken, te kopiëren en te verspreiden, met respect voor de privacy wetgeving.
 • Het beleid wordt door de gemeenteraad besproken en uitgewerkt. Hierbij willen we geen overdracht van bevoegdheden naar uitsluitend het schepencollege.
 • Het spreekrecht voor bewoners wordt bekend maken en toegepast. Het oprichten van een inspraakdienst is noodzakelijk.
 • Hoorzittingen worden volwaardige inspraakvergaderingen waarbij het voorzitterschap in handen is van een onafhankelijke ambtenaar.

Werking van de gemeente

Het groot overwicht van VLD zorgt er in Herzele voor dat mensen hun mond houden en meegaan met de stroom. De verwevenheid van ambtenaren met media en socioculturele bewegingen gaat soms ten koste van hun neutraliteit.
Voor tijdelijke contracten blijft politieke aanhorigheid ons eveneens parten spelen. Kandidaten voor een examen krijgen regelmatig de vraag om een Facebookpagina te liken. Dit kan niet.

 • Bij aanwerving wordt uitsluitend rekening gehouden met de vooropgestelde criteria. Politieke benoemingen zijn niet meer van deze tijd. Mensen selecteren uit de wervingsreserve voor ander jobs ook niet. Examens kunnen gecontroleerd worden door de bevolking en de vakbonden.
 • Binnen hun functie is de politieke onafhankelijkheid van ambtenaren essentieel voor het zinvol en rechtlijnig invullen van hun taken. Er dient spreekrecht voor ambtenaren te komen.
 • De openbare aanbesteding en offerteaanvraag wordt de algemene regel. De wetgeving op de overheidsopdrachten biedt voldoende soepelheid. De beste prijs-kwaliteitsverhouding moet de toewijzing krijgen.
  Bij werken door aannemers waarbij ook tijdelijk gebruik wordt gemaakt van het openbaar domein, zal een borgstelling worden gevraagd om eventuele schade ontstaan gedurende de werken te kunnen herstellen.
 • Het gemeentebestuur moet gebruik maken van drukkingsmogelijkheden bij hogere overheden.
 • Elke binnenkomende brief op de gemeente wordt binnen de maand beantwoord.

Kabinet van de burgemeester

De burgemeester krijgt nu twee persoonlijke medewerkers op kosten van de belastingbetaler.

De kabinetsmedewerkers die nu aan de burgemeester toegewezen worden schaffen we af en vervangen we door de fractiemedewerkers.

Samenwerking met intercommunales

 • De vertegenwoordigers van de gemeente in intercommunales dienen aan de gemeenteraad verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.
 • De intercommunales moeten permanent doorgelicht worden en gerationaliseerd. De gemeente moet onderzoeken of ze onze belangen behartigen.
 • Langetermijncontracten (zoals rond de huisvuilverwerking) die de termijn van coalitie overstijgen zijn uit den boze. De gemeente moet zoveel mogelijk overstappen naar zuivere intercommunales.

Samenwerking met adviesraden

 • Adviesraden (zoals milieuraad, cultuurraad, jeugdraad, Gecoro,…) worden volwaardige inspraak- en participatieorganen.
 • Personeelsleden van de gemeente en de gemeenteraad kunnen geen deel uitmaken van een adviesraad. Dit om belangenvermenging te vermijden.
 • Er worden sluitende afsprakennota’s gemaakt met alle adviesraden. Indien het college met de adviezen van de raden niet akkoord is, dient ze de materie automatisch naar de gemeenteraad te verwijzen.

Samenwerking met de burger

De democratie in West-Europa wordt stilaan uitgehold. De uitvoerende machten worden versterkt, de burger méér gecontroleerd. Extreemrechts is in opmars. We willen het roer omgooien en de beslissingen terug bij de inwoners leggen.
Ze moeten zelf kunnen beslissen over de inrichting van pleinen, de prijzen op het containerpark, welke waterzuiveringsinstallatie er komt, of er in Herzele nood is aan een zwembad, enz.

Het ideale model daartoe is de participatieve begroting. In een begroting staat immers vermeld wat een schepencollege het volgende jaar wil realiseren. Voor ons moet het investeringsgedeelte van de begroting (de rest ligt grotendeels vast) en de zaken die daar een invloed op hebben, opgemaakt worden door de inwoners zelf.

Concreet betekent dit dat in alle deelgemeenten vergaderingen gehouden worden waarin de inwoners beslissen over het gedeelte van het budget dat hen naar gelang het aantal inwoners en de oppervlakte van de gemeente toekomt. Die verschillende puzzelstukken worden dan naast mekaar gelegd en getoetst aan de daadwerkelijke noden: als er al een school is in je deelgemeente krijg je een lagere prioriteit dan diegene die er nog geen heeft. Zo kom je tot een door de inwoners ontworpen begroting.

 • De meerderheid in de gemeenteraad engageert zich om participatieve begroting goed te keuren. Een uit alle deelraden verkozen stuurgroep met permanent afzetbare leden kan de bestaande regels voor dit proces jaarlijks evalueren en aanpassingen voorstellen aan de grotere groep.
 • Vergaderingen met de inwoners zijn noodzakelijk voor het opstellen van beleidsplannen die specifiek betrekking hebben op de deelgemeenten.
 • In alle deelgemeenten worden vergaderingen gehouden waarin de inwoners beslissen over het gedeelte van het budget dat hen naar gelang het aantal inwoners, de oppervlakte en de noden van de gemeente toekomt.
 • Elke wijk krijgt een jaarlijks wijkbudget.
 • Afschaffing politiek dienstbetoon. Trefpunt Herzele is een goed initiatief, dit kan verder worden uitgebouwd.
 • De gemeentelijke berichtgeving in Pano bevat alle beleidsinformatie (agenda gemeenteraad, alle openbare onderzoeken, verslagen raadzittingen en commissies) en wordt tot leven gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties