Afschaffing buurtwegen n42

Het dossier rond de afschaffing van de buurtwegen N42 is politiek één van de meest interessante dossiers van de afgelopen jaren te Herzele.

Bij de aanvankelijke aanvraag voor een bouwvergunning voor de N42 werd door Administratie Wegen en Verkeer de zoveelste fout gemaakt: men was vergeten de buurtwegen af te schaffen. Dat betekende dat de bouwaanvraag voor de weg ondertussen acht maanden stil ligt. Een kleine vergetelheid met grote gevolgen.

Uiteindelijk zag men de fout onder ogen en werd een openbaar onderzoek georganiseerd. De geruchtenmolen kon terug op gang gaan. Eerst wil ik graag eens 1 feit recht zetten: er werd beweerd dat ik alleen (zelfs zonder medestanders) een procedure wou lanceren om de N42 tegen te houden via het zoveelste juridisch gevecht. Een eigenaardig verwijt, vermits in een democratie tot nu toe elke burger het recht heeft om beroep te doen op de rechtsgang én bovendien de fouten in het dossier niet door mij nog enige andere tegenstander van de N42 gemonteerd zijn. Tenzij men er van uitgaat dat de administratie zelf tegen dit dossier is en daarom de ene fout na de andere maakt: bouwvergunningen voor een brug na datum, afgeschoten onteigeningsplannen bij gebrek aan motivatie en nu de buurtwegen…

Met veel gemak werd in de pers gewag gemaakt van politieke manipulatie. De burgemeester van Geraardsbergen, zélf de verantwoordelijke voor de zwartste stukken van de N42 (ongevallenlijst Astridlaan en Grote Weg Geraardsbergen) deed zijn duit in het zakje en kwam de Herzelenaren vertellen dat zij VOOR de afschaffing van de buurtwegen moeten zijn. Het VOKA zamelde handtekeningen in op alle industrieterreinen in deze regio. Een VOKA-man kwam zelfs op de regionale televisie vertellen dat hij op twee dagen tijd méér handtekeningen ingezameld had dan de mensen die wilden dat de buurtweg zou blijven bestaan.

Laat ons daarom alles eens duidelijk stellen: Voor de afschaffing van de buurtwegen werden 2833 positieve bezwaarschriften opgehaald waarvan 327 uit Herzele. Er zijn 2422 negatieve bezwaarschriften waarvan 1272 uit Herzele. Mag ik dan ook alle betrokkenen die verkeerde informatie verspreid hebben naar de pers dan ook vragen om deze vooralsnog recht te zetten? Het zou van moed getuigen om zijn eigen fouten en leugens te erkennen. En wil men in de toekomst stoppen met op de man in plaats van de bal te spelen?

Gemeentebestuur Herzele

Het gemeentebestuur van Herzele deed wat men in zulke omstandigheden moet doen: het ging in overleg met de betrokken partijen. Mijn appreciatie daarvoor!

Dat leidde tot het gekende compromis: er komt een studie voor de aanleg van een fietsbrug aan de Schonenberg (50 % gefinancierd door AWV, 50 % door de gemeente), de buurtweg aan de Vossenhoek wordt doorgetrokken tot de witte brug en er komen fietssuggestiestroken en een snelheidsverlaging voor de Schipstraat. Voor de Leugenstraat is er nul, nada, niets…behalve passeren langs het gevaarlijke Hollands complex dat men in de Schipstraat wil aanleggen.

Er zijn dan ook drie buurtwegen die niet moeten afgeschaft worden! Toch moet de gemeenteraad van Herzele zich vanavond uitspreken VOOR de afschaffing van deze buurtwegen. Een totaal onbegrijpelijke zaak in de logica van elke burger.

Er zit wel een andere logica achter: er is een fout gemaakt en men wil ze wat repareren zonder ze recht te trekken. De N42 moet er zo snel mogelijk door en daarvoor moet alles wijken! Vroeger was er enkel geld voor de aanleg van een autoweg, na tientallen jaren is er plots wel ruimte voor deftige fietsverbindingen. Men gaat er zelfs bijkomend voor onteigenen.

Tegelijkertijd keurt de gemeenteraad een engagementsverbintenis goed en is er een brief van Minister Weyts die dit engagement onderschrijft.

Politieke besluitvorming bestaat normaal gezien uit bouwvergunningen, Ministeriële besluiten, budgetten enz… maar wordt in dit dossier vervangen door engagementsverklaringen en persmededelingen.

Graag wil ik daarbij een aantal vragen stellen:

 • Wat gaat men doen als die studie negatief uitvalt?
 • Wat als de provincie of anderen de engagementsverklaring schrapt omdat de gemeente zich uitspreekt over zaken die de hare niet zijn?
 • Wat als minister Weyts geen minister meer is in 2019?
 • Wat als één van de toekomstige onteigenden zich verzet? Er werd rondgestrooid dat het om makkelijke onteigeningen zal gaan, vermits het om openbaar nut gaat. De onteigeningen voor de N42 zelf zijn zogezegd ook van openbaar nut. Hoe lmang hebben ze geduurd?
 • Wat als de bouwvergunning voor de fietsbrug of verharding van een aantal wegen er niet komt?
 • Wat als de budgetten van één van de partners ontoereikend zijn? Op hoeveel wordt de kostprijs geraamd?
 • Denkt men dat men die engagementsverklaringen gaat terugzien in de effectieve bouwvergunning voor de N42?

Ik bevroeg mij bij de vzw Trage Wegen en bij de juridische consulenten die al jaren het dossier van de N42 behartigen. Volgens hen is er geen enkele reden om een buurtweg af te schaffen als die blijft liggen. Bovendien uitten ze grote twijfels tegenover de rechtsgeldigheid van een besluit waarin engagementsovereenkomsten vermeld worden.

Ik vrees dan ook dat men hier een kat in een zak koopt. En, laat mij dat zeggen, dit gaat niet over vertrouwen hebben in het woord van een burgemeester of schepencollege. Dit gaat over een krom dossier met twee snelheden: de bouwvergunning voor de N42 zal (als er geen juridische obstakels meer zijn) misschien binnen een jaar binnen zijn, de bouwvergunning voor een brug niet. De Leugenstraat blijft met zijn miserie zitten maar wordt achter gelaten als een weeskind.

Ik ben tegen de afschaffing van de buurtwegen aan de N42 en ik zal dat dan ook blijven. Als tegenstander voor iets zijn omwille van een paar vage papieren en beloften, dat is aan mij niet besteed. Er is maar één oplossing die te vertrouwen is, dat is het N42 dossier aanpassen en daar voor 1 keer geen fouten in maken. Ik vrees evenwel dat men nu in een oud euvel aan het hervallen is.

Het vertrouwen in de klassieke politieke partijen is, getuige alle verkiezingen in West-Europa, zoek! Men moet maar verder gaan met deze manier van politiek bedrijven, deze politiek van beloften en kromme dossiers. Ik hoop dat allen daar ook durven aan denken als ze straks over dit dossier stemmen.

Bouwvergunning n42

Na dertig jaar discussie wordt vanavond ook een bouwvergunning toegekend voor de omlegging van de N42. Dus is het toch even tijd om ook daar nog een woordje over te wisselen.

Voor alle duidelijkheid: iedereen die tegen deze omlegging is beseft heel goed dat de verkeersveiligheid op de bestaande N42 beneden alle peil is. Het probleem wordt erkend, de oplossing verschilt. Al lang wordt door de bewoners die het slachtoffer zijn van de omlegging gepleit voor een compromis: een aanpassing van de bestaande weg naar verkeersveiligheid toe én gebruik van een nieuw bescheiden tracé voor fietsers en tractoren.

Wat hier het meest ontbreekt is een totaalvisie op mobiliteit voor de ganse weg. Men gaat hier een stukje omleggen op twee rijvakken en in Oosterzele een baan realiseren met vier rijstroken. De bestaande flessenhalzen in Geraardsbergen én aan het ronde punt te Wetteren blijven behouden. We gaan dus allemaal sneller die twee punten kunnen bereiken, en daar gaan we onze krant kunnen lezen in de file! Verontrustend is dat de Administratie Wegen en Verkeer een studie bestelde waarin men zelf zegt dat men het rond punt in Wetteren niet kan én mag aanpassen, omdat men anders op de E40 zelf in de file gaat staan.

De laatste weken maakte ik vrij veel debatten mee met auteurs, mobiliteitsspecialisten en zelfs de Vlaamse bouwmeester die eensgezind aanbrachten dat dit soort van projecten in een tijd van autodelen, klimaatuitdagingen, innovatieve ondernemingen enz. tot het rijk van de middeleeuwen behoort en alle mogelijke verzet verdienen om ze in het belang van de toekomst van de planeet te laten afvoeren.

Waarom?

 • qua economische ontwikkeling brengen ze niets meer bij: de schade die veroorzaakt wordt door de dagelijkse files in Europees fileland nr. 2 België, is nu al veel groter dan de winst van mogelijke kleine economische projecten.
 • de verkeersveiligheid verbetert er niet door: de ongevallencijfers van de N42 bewijzen dat er nog méér zwarte punten zijn op de rechtgetrokken stukken dan op het oude tracé. Triestig idd. nog meer! De ongevallen worden immers nog méér verlegd naar de andere stukken én er komt een gevaarlijk Hollands complex bij in de Schipstraat. Bij mijn weten zijn daar, na de scherpe bocht, niet eens verkeerslichten voorzien.

Om die twee redenen deed men het toch? Verder zijn er de bijkomende argumenten of vragen:

 • wat met de woonkwaliteit van de omwonenden van de omlegging? Of zijn dat mensen die niet meetellen?
 • wat met één van de mooiste en toeristische landschappen waar Herzele nog over beschikt?
 • wat met de kwaliteit van het milieu waar wij in leven? Hoeveel fijn stof kan er nog bij? Af en toe werd er in dit dossier gesteld dat er minder fijn stof gaat zijn, na de omlegging van de weg. Men gaat er dan vanuit dat er niet méér verkeer komt door de aanleg van een nieuwe autostrade? Door een nieuwe weg die men van Nederland naar Frankrijk wil ombouwen? De effecten ervan worden nog vergroot doordat op de andere verbindingswegen tol gevraagd wordt aan de vrachtwagens. Nu al zie je dat het vrachtwegenverkeer daardoor toeneemt hier. Wanneer gaat iemand dat eens aankaarten in het Vlaams Parlement? Wat met de stofvrije gebieden, zoals de vallei in kwestie? Zegt Europa niet dat er nergens nog stof mag bijkomen?
 • wat met een achterhaald milieueffectenrapport dat dateert uit 2006? Is precies om die reden de Antwerpse Oosterweelverbinding niet door de Raad van State afgekeurd? Zodat men daar eindelijk gekozen heeft voor een intendant die moet overleggen met alle partijen?
 • wat met de mobiliteit in onze gemeente? Met het aantrekken van nog méér auto’s? Herzele, Borsbeke en Hillegem staan nu al op zijn kop omwille van foute mobiliteitsbeslissingen? Hoeveel wil men er nog méér? Waar rijden meest auto’s? Op de Provinciebaan N46 of op de N42. Moet er dan geen ring komen, langs de Provinciebaan, zo ergens van boven aan de Pastorijstraat?
 • hoeveel verharde oppervlakten moeten er in dit overstromingsland nog bijkomen? Hoe lang nog gaat men kiezen voor koning auto in plaats van voor degelijk openbaar vervoer?

Kortom, dit is een middeleeuws dossier dat al dertig jaar ligt te rotten. Een dossier dat zo lang aansleept kan alleen recht getrokken worden door een gedragen alternatief dat door de ganse bevolking gesteund wordt.

En ook hier gaat het niet om een dossier dat door één vereniging, mens of wat weet ik veel tegen gehouden wordt. Ook in dit dossier zijn er 624 negatieve bezwaarschriften en 47 positieve. Aan de politici om te kiezen voor een dossier dat nog méér miserie teweeg brengt dan het er op lost of voor een nieuwe aanpak waarin de veiligheid en levenskwaliteit van iedereen (de bewoners van de bestaande weg én de anderen) prioritair is.

Filip De Bodt, Gemeenteraadslid LEEF!

Filip De Bodt
filip.de.bodt@skynet.be
0496/71 84 72


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties