Cultuur als hefboom…

Het cultuurbeleid moet werken zoals een hefboom voor emancipatie. Het beleid ondersteunt zoveel mogelijk de cultuurscheppers, de organisatoren en de gebruikers maar laat het zoveel mogelijk in handen van de bevolking. Gemeentelijke toelagen hebben als functie de kwaliteit, in de ruime betekenis van het woord, te bevorderen:

 • Initiatieven die grenzen doorbreken verdienen extra aandacht en ondersteuning:
  • initiatieven die verschillende kunstvormen samen brengen;
  • initiatieven die meerdere verenigingen of cultuuractoren samen brengen;
  • initiatieven waarbij verschillende sociale groepen worden betrokken;
  • Initiatieven die verschillende deelgemeenten samenbrengen of aan het werk zetten.
 • Op termijn moet in elke deelgemeente een lokale kleinschalige infrastructuur aanwezig zijn die kan gebruikt worden door de verenigingen. Hiervoor worden bestaande waardevolle locaties gebruikt. Verenigingen die een locatie zoeken of uitbaten worden daarin via een algemeen reglement gesteund. Iedereen moet dezelfde ondersteuning en rechten krijgen.
 • Alle subsidie-aanvragen verlopen via de geijkte kanalen. Het toekennen van fondsen en/of subsidie gebeurt op basis van vastgelegde criteria.
 • Er komt subsidie voor langlopende projecten. Na afloop of bij langlopende projecten op geregelde tijdstippen, gebeurt er een controle volgens de vooraf vastgelegde criteria. De beoordeling van projecten wordt gedaan door een onafhankelijke commissie in plaats van het college.
 • Projectsubsidie biedt de mogelijkheid nieuwe initiatieven te laten ontwikkelen die grenzen overstijgen en die niet noodzakelijk verbonden zijn met de traditionele cultuurvormen en -verengingen. Er wordt voldoende budget uitgetrokken voor het stimuleren van dergelijke projecten.
 • Herzeelse creatievelingen worden zoveel mogelijk ondersteund en uitgenodigd om deel te nemen aan initiatieven in en buiten de gemeente. Ook hiervoor wordt een budget en gedeelde locatie (werkruimte) voorzien.
 • Teken-, dans- en muziekacademie worden verder creatief uitgebouwd. Er komen meer middelen en initiatieven voor alternatieve creatieve uitingen.
 • Cultuur blijft niet opgesloten in hokjes en ruimten. Ook de buitenruimte mag gebruikt worden: Graffiti, affichekunst, fotografie, beelden,… horen thuis in het straatbeeld: er worden initiatieven genomen om kunst te integreren aan Burcht, langs trage wegen en andere openbare ruimten. Lokale kunstenaars worden gestimuleerd en krijgen voorrang op grote megaprojecten.
 • Er wordt meer gedaan met de Burcht-site: met meer en doordachte beplanting kan een interessantere omgeving gecreëerd worden waar geschiedenis, cultuur, kunst en natuur elkaar ondersteunen.
 • De jaarlijkse toekenning van een cultuurcheque en de aanvraag van een activiteit (Eaglebe) en prikkelsubsidie worden administratief vereenvoudigd.
 • Geen afbraak meer van bouwkundig en/of historisch waardevol erfgoed.
 • Het initiatief om in gemeentelijke waardevolle gebouwen ontmoetingsruimten en kleine musea in te richten wordt verder ondersteund.

Plaatselijke geschiedschrijving blijft gestimuleerd. We zetten verder in op gemeentelijke erfgoedgidsen, met oog op de uitbreiding van Herzeels toerisme.

Verkiezingen 2024 programma

Financiële steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties